سنگ کیسه صفرا

بیشتر سنگ های صفراوی سنگ های کلسترولی هستند که عمدتا از کلسترول، بیلی روبین و نمک های کلسیمی تشکیل شده اند. باکتری ها هم می توانند در تشکیل سنگ های صفراوی تاثیرگذار باشند. مصرف رژیم غذایی با چربی بالا طی مدت زمان طولانی می تواند شخص را مستعد تشکیل سنگ صفرا نماید زیرا چربی زیاد موجب تحریک مداوم سنتز کلسترول موردنیاز برای سنتز صفرا برای هضم چربی ها می شود.
مصرف مقادیر زیاد پروتیین و چربی حیوانی، به ویژه چربی های اشباع و فیبر رژیمی کم، از عوامل موثر در تشکیل سنگ صفرا هستند.

توصیه های تغذیه ای

  • جایگزین کردن کربوهیدرات های پرفیبر با نشاسته تصفیه شده و قندهای ساده
  • کاهش وزن در کنار فعالیت فیزیکی
  • رژیم غذایی کم چرب